Sponsor Główny

Sponsor Główny

II liga mężczyzn TKS TYCHY

II liga kobiet TKS TYCHY

Regulamin stypendiów

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SPORTOWYCH

PRZEZ TYSKI KLUB SIATKARSKI

 

 

§ 1

 1. 1.Stypendium sportowe przyznawane przez Tyski Klub Siatkarski jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.
 2. 2.Stypendium sportowe przyznawane przez Tyski Klub Siatkarski ma a celu wspieranie rozwoju Zawodników klubu uzdolnionych sportowo.

 

§ 2

 1. 1.Stypendium sportowe może być przyznane Zawodnikowi, który jest w składzie lub stanowi bezpośrednie zaplecze składu drużyny występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej prowadzonej przez Tyski Klub Siatkarski.
 2. 2.Stypendium sportowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

§ 3

Wysokość stypendium sportowego uzależniona jest od możliwości finansowych Tyskiego Klubu Siatkarskiego.

§ 4

 1. 1.Stypendium sportowe przyznawane jest przez Zarząd Tyskiego Klubu Siatkarskiego na wniosek zawodnika.
 2. 2.Szczegółowe warunki przyznania Zawodnikowi stypendium sportowego, w tym w szczególności jego wysokość oraz okres na jaki zostało przyznane określać będzie stosowna umowa stypendialna jaka zostanie zawarta pomiędzy Tyskim Klubem Siatkarskim a Zawodnikiem.

§ 5

 1. 1.Przyznane stypendium sportowe może zostać wstrzymane bądź cofnięte przez Zarząd Tyskiego Klubu Siatkarskiego.
 2. 2.Wstrzymanie bądź cofnięcie przyznanego stypendium sportowego może nastąpić w przypadku gdy Zawodnik swoim postępowaniem będzie naruszał postanowienia Statutu Klubu, regulaminu sekcji piłki siatkowej, umowy stypendialnej, regulaminów rozgrywek, przepisów dyscyplinarnych oraz przepisów antydopingowych obowiązujących w Polskim Związku Piłki Siatkowej i Śląskim Związku Piłki Siatkowej, w szczególności w przypadku:
  1. a)nieusprawiedliwionej nieobecność Zawodnika na zajęciach sportowych;
  2. b)odmowy przez Zawodnika wzięcia udziału w imprezie promocyjnej lub konferencji prasowej lub jego nieusprawiedliwionej nieobecności;
  3. c)prowadzenia przez Zawodnika niesportowego trybu życia;
  4. d)odmowy Zawodnika wystąpienia w meczu rozgrywanym przez Drużynę;
  5. e)opuszczenia zajęć sportowych przez Zawodnika w trakcie ich trwania bez zgody trenera;
  6. a)zaprzestania bądź zaniedbywania przez Zawodnika realizacji sportowego programu szkoleniowego;
  7. b)braku odpowiedniego zaangażowania Zawodnika w zajęcia sportowe w tym mecze,
  8. c)braku postępu Zawodnika w podnoszeniu własnych umiejętności lub obniżenia jego poziomu sportowego;
  9. d)odmowy wykonywania przez Zawodnika zaleceń specjalistów w zakresie leczenia, odnowy biologicznej oraz odmowy wykonywania wszelkich innych zaleceń służących utrzymaniu i podnoszeniu jego sprawności fizycznej i psychomotorycznej, w tym odmowy poddawania się niezbędnym testom medycznym.

§ 6

Jeśli cofnięcie stypendium sportowego jest skutkiem rażącego naruszenia umowy stypendialnej przez zawodnika wówczas Zawodnik będzie zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium sportowego.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Tyskiego Klubu Siatkarskiego.